Etapy badania sprawozdań finansowych- audyt finansowy

W zakresie audytu finansowego świadczone są rozmaite usługi, takie jak między innymi badanie rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych, weryfikacja pakietów sprawozdawczych na potrzeby udziałowca zagranicznego, badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przegląd rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych, a także usługi atestacyjne, doradztwa lub zarządzania. Efektem badania sprawozdania finansowego jest opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego. Przeprowadzony audyt finansowy prowadzi do określenia prawidłowości działania systemu finansowo-księgowego oraz innych systemów informatycznych jednostki, systemu kontroli wewnętrznej, a także analizy istotnych problemów, jak również wskazania miejsc powstawania istotnych ryzyk.
W trakcie badania ocenie podlegają istotne zagadnienia, takie jak sposób rejestracji operacji, zasady prowadzenia rachunkowości, system kontroli wewnętrznej, rzetelność ksiąg, finansowo-księgowy system informatyczny oraz dokumentacja finansowa. Audyt finansowy przeprowadzany jest dwuetapowo. W pierwszym etapie prac wstępnych zbadany zostaje system ewidencji badanej jednostki (sposób rejestracji operacji gospodarczych, system kontroli wewnętrznej i rzetelność ksiąg rachunkowych, następuje analiza planu kont), sprawdzone zostają prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towarów i usług, a także skontrolowane prawne podstawy działalności. Drugi etap prac zasadniczych obejmuje sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy, badanie sprawozdań finansowych z uwzględnieniem kryterium realności i kompletności zawartych w nich informacji, badanie prawidłowości sporządzania informacji dodatkowej i badanie sprawozdania z działalności jednostki za dany okres obrachunkowy. Wynikiem przeprowadzenia usługi audytu finansowego jest dostarczenie szczegółowych informacji o zidentyfikowanych nieprawidłowościach, poprzez wskazanie obszarów do poprawy. Podczas audytu biegli rewidenci weryfikują zgodność działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, zaakceptowanymi standardami oraz statutem. Ma to za zadanie zweryfikowanie czy cele przedsiębiorstwa zostały osiągnięte.

Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w firmie

Celem usługi wdrożenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jest wsparcie firm w procesie sporządzania sprawozdania MSR/MSSF po raz pierwszy. Usługi związane z wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej to przede wszystkim doradztwo w siedzibie podmiotu, konsultacje, stała opieka merytoryczna i informacyjna o zmianach w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, analizy zgodności stosowanych rozwiązań księgowych z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, doradztwo przy wyborze polityki rachunkowości, interpretacje ujęcia nietypowych transakcji i zdarzeń gospodarczych, identyfikacja różnic w zasadach rachunkowości, planowanie zmian w ewidencji księgowej i w systemach informatycznych, ustalanie zmian wartościowych w sprawozdaniu i koordynacja wycen, a także projektowanie zakresu prezentacji i ujawnień do sprawozdania finansowego.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej stanowią wzór w przestrzeganiu regulacji i norm rachunkowości na świecie. Zapewniają szczegółowe zobrazowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej pozwala na dokładniejsze przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, szczególne istotne, gdy jest ono notowane na giełdzie, a także łatwiejsze ustalenie danych potrzebnych do kontroli i sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jeżeli przedsiębiorstwo wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej określają między innymi sposób prezentacji danych finansowych, metody poszczególnych składników aktywów i pasywów, zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym, sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych oraz metody prezentacji majątku trwałego. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej używane są w wielu częściach świata (Malezja, Pakistan, Australia, Rosja, Republika Południowej Afryki, Singapur, Turcja, Rady Współpracy Zatoki Perskiej), wliczając w to Unię Europejska.

Doradztwo podatkowe, czyli jak kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo podatkowe w firmie

W zakresie doradztwa podatkowego dokonywana jest ocena skutków prawnych i podatkowych, jak również bilansowych i biznesowych. Usługi doradztwa podatkowego związane są z rozwiązywaniem problemów podatkowych, podatkową interpretacją zaistniałych zdarzeń gospodarczych, analizą umów z punktu widzenia skutków podatkowych, opracowaniem umów uwzględniających osiągnięcie zamierzonych skutków podatkowych, opracowaniem optymalnych podatkowo koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych.
W ramach doradztwa podatkowego jedną z wiodących usług jest audyt podatkowy, będący kompleksowym badaniem prawidłowości podatkowych w celu zdiagnozowania i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i związanych z nim potencjalnych ryzyk podatkowych. Ponadto audyt finansowy jest niezwykle skutecznym narzędziem optymalizacji obciążeń podatkowych, stwarzającym realną możliwość poprawienia wyniku finansowego. Audyt podatkowy może obejmować tytuły zobowiązań budżetowych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od nieruchomości), obszary działalności (sprzedaż i zakup, inwestycje, marketing i reklamę, należności, ceny transferowe), konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.
Równie ważną kwestią jest kontrola skarbowa i podatkowa. W zależności od potrzeb przedsiębiorców działania zespołów zajmujących się kontrolą skarbową i podatkową obejmują doradztwo, w tym reprezentowanie właścicieli firm w czasie postępowania w kolejnych instancjach oraz przed sądami administracyjnymi. Zakres usług jest bardzo zróżnicowany i może dotyczyć opracowania najkorzystniejszych strategii postępowania w trakcie kontroli skarbowej, podatkowej lub postępowania podatkowego, reprezentowania w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli skarbowej, podatkowej lub powstępowania podatkowego oraz prowadzenie spraw przed izbami skarbowymi, opracowania wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych, uczestnictwa i doradztwa w trakcie przesłuchań pracowników podatnika oraz przy składaniu przez nich wyjaśnień, sporządzania skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentowania podatników przed tymi sądami w charakterze pełnomocnika.

Profesjonalne usługi doradztwa finansowego dla przedsiębiorców

W ramach doradztwa finansowego świadczone są usługi związane z modelowanie finansowym, fuzjami i przejęciami, wsparciem w transakcjach, wyceną, doradztwie w zakresie nieruchomości, czy usługi w zakresie restrukturyzacji finansowej. Modelowanie biznesowe jest istotnym elementem procesu decyzyjnego związanego z oceną operacji strategicznych nowych przedsięwzięć lub istniejących już. W skład usług związanej z modelowaniem finansowych wchodzą prace opierające się na wycenie i symulacji opcji strategicznych i transakcji, weryfikacji modeli finansowych, przygotowania prognoz wyników finansowych i operacyjnych nowych przedsięwzięć, przygotowaniu struktury finansowania projektów czy przygotowaniu niezależnego przeglądu biznesu.
Fuzje i przejęcia to usługa pozwalająca na optymalizację na rzecz klienta warunków finansowych, prawnych oraz terminu realizacji transakcji, dzięki identyfikacji celów akwizycyjnych i inwestorów, tworzeniu strategii przejęć i fuzji, planowaniu finansowych i podatkowych aspektów transakcji, efektywnemu zarządzaniu procesu transakcyjnego, w szczególności pod kątem maksymalizacji korzyści płynących ze stworzenia środowiska konkurencyjnego, wsparciu w negocjacjach, kontaktom z organami nadzoru i doradztwu post-transakcyjnemu. Specjaliści zajmujący się wyceną świadczą usługi w rozmaitych kwestiach, przede wszystkim we wsparciu w negocjacjach dotyczących wyceny, doradztwie w aspektach podatkowych związanych w wyceną, wycenie wartości firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych, doradztwie przy alokacji ceny nabycia oraz analizie wartości majątku dla celów sprawozdawczości finansowej.
Usługi w zakresie restrukturyzacji finansowej obejmujące przegląd sytuacji ekonomicznej oraz płynnościowej spółki, usługi związane z portfelem należności zagrożonych, zarządzanie płynnością oraz kapitałem obrotowym, doradztwo w zakresie finansowania dłużnego, skierowane są do kadry zarządzającej oraz interesariuszy spółek nieosiągających zakładanych wyników. Korzystanie z usług doradztwa finansowego pozwala zadbać o kondycję finansową firmy, poprawić finanse, przez co wpłynąć decydująco na rozwój przedsiębiorstwa. Doradcy finansowi pomagają wybrać optymalne rozwiązania dla poszczególnych firm.

Audyt wewnętrzny w organizacji przedsiębiorstwa

Audyt wewnętrzny jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga przedsiębiorstwom w osiąganiu celów poprzez metodyczne podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem.
Głównymi celami audytu wewnętrznego, przeprowadzanego przez biegłych rewidentów są pomoc organizacji w osiąganiu jej celów, ocena i doskonalenie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem (wszystkie procesy są ze sobą powiązane i koncentrują się na realizacji celów organizacji), kontroli oraz zarządzania organizacją, niezależna działalność doradcza i weryfikująca, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji oraz wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny jest obecnie usługą, w ramach której specjaliści (biegli rewidenci) przeprowadzają niezależną ocenę efektywności kluczowych procesów zachodzących wewnątrz firmy i identyfikującą te systemy jej funkcjonowania, które przez niewystarczającą sprawność hamują osiąganie założonych celów biznesowych. Wyniki prac audytorów wewnętrznych pozwalają właścicielom firm na podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie doskonalenia procesów biznesowych oraz systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Audytowanie wymaga od biegłych rewidentów stosowania szeregu różnych technik, takich jak prowadzenie rozmów, obserwacja czy przegląd dokumentacji.
Audyt wewnętrzny może mieć następujący przebieg: analiza udostępnionych przez klienta dokumentów źródłowych firmy, przeprowadzenie wywiadów i warsztatów z pracownikami kluczowymi dla danych obszarów działalności, wskazanie zidentyfikowanym słabości oraz opracowanie rekomendacji usprawnień, spotkanie z kierownictwem firmy w celu prezentacji wniosków z przeprowadzonego badania. Wdrożenie funkcji audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie przebiega natomiast według następującego schematu: analiza i ocena aktualnie funkcjonującego audytu wewnętrznego firmy, przegląd celów strategicznych i operacyjnych firmy wskazujących obszary najbardziej narażone na ryzyko, analiza ryzyka będącego podstawą budowy planu audytu, wsparcie w opracowaniu narzędzi audytu wewnętrznego oraz ich wdrożenie w organizację, wsparcie w realizacji zaplanowanych audytów.

Specjalizacja- doradztwo podatkowe i kontrola skarbowa

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego, kontroli skarbowej, obejmują kwestie dotyczące wszelkich podatków funkcjonujących w Polsce, na przykład podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków lokalnych, opłat oraz ceł. Korzystanie z usług doradców podatkowych pozwala pewnie i bezpiecznie zadbać o finanse w firmie. Usługi obejmujące kompleksowe doradztwo i reprezentację podatników przez organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej obejmują doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych, skarbowych i celnych oraz podczas każdego etapu postępowania podatkowego, przygotowanie i wdrożenie strategii obrony, formułowanie właściwej argumentacji przedstawianej kontrolującym oraz innym przedstawicielom aparatu skarbowego, reprezentowanie klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i izbach skarbowych, reprezentowanie podatników przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami powszechnymi, przygotowanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej, uczestnictwo w przesłuchaniach świadków.
Kolejną formą świadczonych usług jest doradztwo polegające na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawno podatkowe. W ramach doradztwa właściciele firm mogą skorzystać z takich usług jak sporządzanie pisemnych opinii podatkowych w zakresie wszelkich aspektów bieżącej działalności, analizie umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych, pod względem ich konstrukcji oraz optymalizacji obciążeń podatkowych, z konsultacji telefonicznych czy uczestnictwa w spotkaniach. Szkolenia oferowane przez doradców podatkowych są równie ważną kwestią.
Szkolenia teoretyczne i praktyczne mogą dotyczyć rozmaitych zagadnień, takich jak aktualne zmiany w ordynacji podatkowej, aktualne zmiany w kodeksie skarbowym oraz ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, prawa i obowiązku stron w trakcie kontroli podatkowej, skarbowej i postępowania podatkowego. Współpraca z doradcami podatkowymi to gwarancja wysokiego poziomu merytorycznego udzielanych porad i argumentacji, przedstawianej przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Aspekty finansowe i podatkowe fuzji oraz przejęć

Fuzje są to transakcje stosowane przez przedsiębiorstwa, których celem jest osiągnięcie określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Ich konsekwencją może być połączenie dwóch podmiotów gospodarczych w jedną organizację, w taki sposób, aby osiągnięte zostały nowe cele. Doradcy oferujący usługi z zakresu fuzji i przejęć opracowują strategię przejęcia lub połączenia, prowadzą negocjacje, jak również ustalają cenę transakcyjną. W doradztwie finansowym zadaniem specjalistów z dziedziny fuzji i przejęć jest optymalizacja na rzecz klientów warunków finansowych, prawnych oraz terminu realizacji transakcji poprzez identyfikację celów akwizycyjnych i inwestorów, tworzenie strategii i fuzji, planowanie finansowe i podatkowe aspektów transakcji, efektywne zarządzanie procesem transakcyjnym, w szczególności pod kątem maksymalizacji korzyści płynących ze stworzenia środowiska konkurencyjnego, wsparcie przy negocjacjach, kontakty w organami nadzoru i doradztwo post-transakcyjne.
Natomiast doradztwo podatkowe dotyczące aspektów fuzji i przejęć zajmuje się analizą i planowaniem podatkowym w zakresie restrukturyzacji prawnej przedsiębiorstw, w tym budowaniu transakcji połączeń, przejęć, reorganizacji, zbycia i refinansowania. Usługi takie składają się z kilku etapów począwszy od pomocy przy poszczególnych transakcjach, przez przygotowanie, zarządzanie po koordynację procesów restrukturyzacji.
Obsługa doradcza procesów fuzji i przejęć może obejmować poszukiwanie potencjalnych celów inwestycyjnych, ustalenie listy potencjalnych inwestorów, analizę i wycenę podmiotu przejęcia/połączenia, doradztwo przy strukturyzacji i finansowaniu transakcji, przygotowanie transakcji i jej prowadzenie. Usługi obejmują najczęściej szczegółową analizę poszczególnych transakcji wraz z prezentacją podatkowych konsekwencji i kosztów ich przeprowadzenia, analizę ryzyka podatkowego związanego z daną transakcją lub strukturą własnościową wraz z oceną jego poziomu oraz możliwościami jego ograniczenia, przygotowani prowadzenie szkoleń i prezentacji dotyczących restrukturyzacji w uzgodnionym czasie, planowanie krajowych i międzynarodowych struktur działalności oraz porównywanie ich efektywności podatkowej.